Rychlý kontakt: +420 775 914 614

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Jsme specialisté na výkon technického dozoru investora, který probíhá po celou dobu výstavby včetně plánování. Samozřejmostí je vypracování potřebné dokumentace a pomoc při předání stavby a kolaudaci. Neváhejte nám poslat nezávaznou poptávku, ozveme se vám obratem.

PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY:

 • prostudování projektové dokumentace a smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
 • seznámení se s harmonogramem průběhu výstavby, případně spoluúčast při jeho zpracování
 • posouzení navrhovaných technologických postupů z hlediska proveditelnosti a finančních nákladů
 • kontrola všech specifikací tak, aby odpovídaly mezinárodním standardům.
 • návrh, zavedení a řízení systému kontroly kvality v souladu se specifikací a procedurami pro kontrolu kvality
 • zavádění nápravných opatření dle zjištěných nedostatků
 • přebírání vytyčovacích výkresů a pevných bodů pro vytyčení stavby (směrové i výškové) a jejich zajištění proti poškození stavebním provozem
 • příprava a zajištění předání staveniště zhotoviteli stavebního díla v souladu s uzavřenými smluvními vztahy na výstavbu

V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY:

 • kontrola technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby a jejich souladu s projektovou dokumentací
 • zajišťování součinnosti mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli jednotlivých profesí při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a racionalizačních zlepšení
 • přebírání provedených prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty
 • důsledné vyžadování provádění předepsaných zkoušek
 • sledování a prověřování provozu na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku
 • dohled na správné dokumentování průběhu výstavby, kontrola vedení stavebního deníku zhotovitelem, zápisů pořízených ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajištění zjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby
 • kontrola dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení stavebního díla, plnění podmínek daných územním rozhodnutím a stavebním povolením a plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů
 • sledování průběhu výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby
 • organizace kontrolních dnů stavby

DOKUMENTACE K VÝSTAVBĚ:

 • dohled na řádné vedení stavebního deníku a odsouhlasování veškerých záznamů provedených zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
 • evidence prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a které zhotovitel požaduje provádět (vícepráce, změny oproti projektové dokumentaci) a jejich předložení investorovi včetně cenové nabídky zhotovitele na tyto práce s vlastní analýzou a doporučením dalšího postupu
 • dohled na řádné provedení předepsaných zkoušek a revizí a účast na jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi
 • kontrola předepsaných dokladů u zhotovitele (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání
 • zajištění zapracování případných změn do projektové dokumentace podle skutečného provedení

PŘEDÁNÍ STAVBY A KOLAUDACE:

 • provedení podrobné kontroly všech předávaných objektů a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění
 • dohled nad odstraňováním nedodělků a spolupráce s kontrolorem rozpočtu při uvolňování zádržného
 • kontrola předepsaných dokumentů nutných pro přejímku díla
 • vypracování zápisu z jednání o přejímce stavby
 • aktivní pomoc administrátorovi projektu, architektovi a generálnímu dodavateli při kolaudaci, předložení všech potřebných dokladů pro kolaudaci získaných při přejímce mezi zhotovitelem stavby a jejím investorem včetně zápisu z této přejímky
 • pomoc při konečném vyúčtování stavby

FORMA VÝSTUPŮ:

 • zápisy z pravidelných kontrolních dnů stavby
 • kontrolní listy pro jednotlivé stavební práce
 • pravidelné měsíční zprávy pro investora včetně fotodokumentace průběhu výstavby
 • pravidelná publikace zápisů z kontrolních dnů, projektové dokumentace a fotodokumentace průběhu výstavby v klientské sekci WWW prezentace naší firmy tak, aby byla klientovi a jemu pověřeným osobám kdykoliv přístupná