Rychlý kontakt: +420 775 914 614

VÝKON KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI PRÁCE NA STAVBĚ

Naše společnost zajišťuje vlastními zaměstnanci s odpovídajícím osvědčením výkon
koordinátora bezpečnosti práce na stavbě v souladu se zákonem č. 309/2006
Sb. Poptejte proto naše služby, obratem se Vám ozveme.
Stavebník (investor) je povinen v případě, budou–li na staveništi působit
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby
, určit potřebný počet
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím
k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve
fázi jeho realizace.

Povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi mají tedy všichni
zadavatelé staveb, na které bude vydáno pravomocné stavební povolení či
ohlášení stavby a kterou bude realizovat více než jeden zhotovitel.
Dle stanoviska MPSV – Odbor bezpečnosti práce a pracovního prostředí se za
věcně nesprávné považuje stanovisko, že zadání zakázky „generálnímu
dodavateli“ stavby znamená z hlediska stavebníka (investora), že se jedná o
stavbu prováděnou jedním zhotovitelem. Rozhodující je skutečný stav věci a
tedy počet podnikatelských subjektů na stavbě se podílejících, ne forma
smluvních vztahů mezi zadavatelem a zhotovitelem a mezi řetězcem dalších
subdodavatelských vztahů při výstavbě tak, jak je v dnešní době převládající
praxe. 

Činnost koordinátora BOZP je nutná už v rámci přípravy stavby, zejména při
zpracování části projektové dokumentace podle vyhlášky o dokumentaci staveb
č. 499/2006 Sb., přílohy č. 1 – E. Zásady organizace výstavby – bod h)
stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 15 zákona
č. 309/2006 Sb.).

Ve fázi realizace zajišťuje koordinátor činnosti stanovené § 18 odst. 2 zákona č.
309/2006 Sb.

PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY:

 • předání přehledu právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) a ke konkrétní stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout (se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví) a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci; přehled je možné zařadit do zpracovávaného Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán BOZP) 
 • předání klientovi, projektantovi a zhotoviteli stavby (pokud již bude určen), popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou známy a které se dotýkají jejich činnosti
 • zpracování pro klienta v souladu s naplněním parametrů § 15, odst. l a 2 zákona č. 309/2006 Sb. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán BOZP) tak, aby plně vyhotovoval zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce
 • zpracování podnětů a doporučení na technická řešení a organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací uskutečňovaných současně nebo v návaznosti 
 • odborné konzultace a doporučení týkající se zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadů délky času potřebného k provedení plánovaných prací nebo činností s ohledem na specifická opatření
 • zabezpečení, aby Plán BOZP obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známy  

PŘI REALIZACI STAVBY:

 • ohlášení zahájení stavebních prací na Inspektorát bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu
 • informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
 • upozorňování zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadování nápravy, navrhování přiměřených opatření (i v Plánu BOZP)
 • podávání hlášení klientovi v případech, kdy zhotovitelem nebyla přes projednání a písemné upozornění neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy
 • koordinování spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi 
 • na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
 • spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností 
 • sledování provádění prací na staveništi z hlediska dodržování požadavků Plánu BOZP 
 • spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, s příslušnými odborovými organizacemi a s technickým dozorem stavebníka 
 • účast na kontrolních prohlídkách stavby, k níž byl koordinátor (případně stavebník) přizván stavebním úřadem nebo autorizovaným inspektorem 
 • návrh a organizace termínů kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP z pověření klienta (stavebníka) a zajištění účasti zhotovitele a osob jím pověřených odborným vedením realizace stavby k účasti na kontrolních dnech 
 • provádění pravidelných kontrol na stavbě, ze kterých bude pořízen zápis o zjištěných nedostatcích v BOZP formou denního hlášení s vloženou fotodokumentací s četností dle rozsahu a složitosti stavby (formulář FM15 Hlášení z kontroly BOZP, PO a OŽP na) 
 • upozornění zhotovitele na vážné nedostatky zápisem do stavebního deníku či jiného písemného dokumentu a zaznamenání údajů o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky odstraněny
 • zpracování pravidelných reportů na konci každého měsíce (FM15 Zpráva o stavu BOZP a ochrany ŽP za uplynulý měsíc (formulář bude přílohou smlouvy) a FM15 Měsíční statistika nehodovosti (formulář bude přílohou smlouvy) 

VÝSTUPY V PRŮBĚHU VÝKONU:

 • Přehled právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 • Informace o rizicích
 • Plán BOZP
 • FM15 Hlášení z kontroly BOZP, PO a OŽP na stavbě (formulář bude přílohou smlouvy) 
 • FM15 Zpráva o stavu BOZP a ochrany ŽP za uplynulý měsíc (formulář bude přílohou smlouvy) 
 • FM15 Měsíční statistika nehodovosti (formulář bude přílohou smlouvy)