reinvest logo
cs en 
Služby

Organizace výběrových řízení

Nabízíme služby organizace výběrových řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro státní příspěvkové organizace, města, obce apod. vč. organizace výběrových řízení pro získání prostředků z fondů EU (např. OPPI).

Klienta v roli konkrétního zadavatele kvalifikovaně zastupujeme při provádění výběrového řízení tak, aby nedošlo k porušení zákona či pravidel pro čerpání prostředků. Naším společným cílem je zajištění transparentního, nediskriminačního procesu výběru s ohledem na ekonomicky a organizačně nejvýhodnější způsob provedení výběrového řízení pro zadavatele. Zejména pak dokážeme nabídnout možnost zkrácení průběhu výběrového řízení na nejkratší možnou mez díky výběru vhodného typu řízení a pružnosti naší firmy při přípravě potřebné dokumentace.


U zakázek na stavební práce jsme navíc připraveni poskytnout odbornou péči zahrnující např. kontrolu výkazu výměr (případně i jeho zpracování) a odborné posouzení jednotlivých nabídek přímo naší firmou nebo ve spolupráci s projektantem.


Našli jste, co jste hledali? Pošlete nám nezávaznou poptávku.

Kdo jsou naši klienti?

 • územní samosprávné celky (kraje, města, statutární města, obce)
 • státem dotované instituce
 • příjemce dotačních prostředků z některých národních programů a Strukturálních fondů EU, kteří jsou povinni při výběru dodavatele postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • příjemci dotačních prostředků z programu PHARE
 • firmy, investoři a majitelé nemovitostí

Co nabízíme?

 • komplexní organizaci výběrového řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, od formulace podmínek výběrového řízení po oznámení výsledku soutěže
 • zpracování harmonogramu výběrového řízení v závislosti na jeho typu
 • zpracování návrhu soutěžních podmínek (oznámení otevřeného řízení, užšího řízení),
 • zpracování návrhu hodnotících kriterií, jejich konzultaci se zadavatelem
 • předání oznámení otevřeného řízení či užšího řízení na Informační systém o veřejných zakázkách
 • distribuce zadávací dokumentace uchazečům - rozmnožení a kompletace projektové dokumentace a výkazů výměr v potřebném počtu
 • provedení otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů, pořízení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
 • organizační jednání hodnotící komise (písemné obeslání jednotlivých členů a náhradníků jmenovaných zadavatelem)
 • posouzení nabídek uchazečů z hlediska obsahové správnosti, úplnosti a plnění soutěžních podmínek zadavatele, provedení „Rozboru nabídek“, tj. vypracování srovnávacího posudku všech nabídek pro potřeby členů hodnotící komise
 • organizaci průběhu hodnotící komise, účast na hodnotící komisi (jako přizvaný odborník nebo v případě požadavku zadavatele jako člen komise)
 • zpracování „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ (zápisu) včetně zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a dalších souvisejících protokolů
 • zpracování „Protokolu o jednání“ hodnotící komise
 • vypracování znění „Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky“
 • spolupráci se zadavatelem při řešení případných námitek uchazečů
 • spolupráci se zadavatelem při řešení případných námitek odvolání uchazečů v úrovni zadavatele a v úrovni Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • zpracování a podání oznámení o výsledku zakázky na profil zadavatele
 • zpracovaní „Písemné zprávy zadavatele“, předání dokumentace z průběhu výběrového řízení
 • vypracování (v součinnosti se zadavatelem) závazného návrhu Smlouvy, která bude součástí zadávací dokumentace
 • vypracování (v součinnosti se zadavatelem) a právní pomoc zadavateli při uzavření smlouvy s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, případně pomoc při uzavření smlouvy s uchazeči umístěnými ve druhém a třetím pořadí

Neváhejte nám poslat nezávaznou poptávku , Ozveme se vám obratem.