reinvest logo
cs en 
Služby

Technický dozor stavebníka

Jsme specialisté na výkon technického dozoru investora, který probíhá po celou dobu výstavby včetně plánování. Samozřejmostí je vypracování potřebné dokumentace a pomoc při předání stavby a kolaudaci. Neváhejte nám poslat nezávaznou poptávku, ozveme se vám obratem.

 1. Před zahájením stavby

  • prostudování projektové dokumentace a smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
  • zpracování připomínek k projektu a případný návrh racionalizačních zlepšení
  • seznámení se s harmonogramem průběhu výstavby, případně spoluúčast při jeho zpracování
  • posouzení navrhovaných technologických postupů z hlediska proveditelnosti a finančních nákladů
  • kontrola všech specifikací tak, aby odpovídaly mezinárodním standardům.
  • návrh, zavedení a řízení systému kontroly kvality v souladu se specifikací a procedurami pro kontrolu kvality
  • zavádění nápravných opatření dle zjištěných nedostatků
  • přebírání vytyčovacích výkresů a pevných bodů pro vytyčení stavby (směrové i výškové) a jejich zajištění proti poškození stavebním provozem
  • příprava a zajištění předání staveniště zhotoviteli stavebního díla v souladu s uzavřenými smluvními vztahy na výstavbu
 2. V průběhu realizace stavby

  • kontrola technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby a jejich souladu s projektovou dokumentací
  • zajišťování součinnosti mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli jednotlivých profesí při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn či úspor
  • přebírání provedených prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty
  • důsledné vyžadování provádění předepsaných zkoušek
  • sledování a prověřování provozu na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku
  • dohled na správné dokumentování průběhu výstavby, kontrola vedení stavebního deníku zhotovitelem, zápisů pořízených ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajištění zjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby
  • kontrola dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení stavebního díla, plnění podmínek daných územním rozhodnutím a stavebním povolením a plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů
  • sledování průběhu výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby
  • organizace kontrolních dnů stavby
 3. Dokumentace k výstavbě

  • dohled na řádné vedení stavebního deníku a odsouhlasování veškerých záznamů provedených zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
  • evidence prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a které zhotovitel požaduje provádět (vícepráce, změny oproti projektové dokumentaci) a jejich předložení investorovi včetně cenové nabídky zhotovitele na tyto práce s vlastní analýzou a doporučením dalšího postupu
  • dohled na řádné provedení předepsaných zkoušek a revizí a účast na jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi
  • kontrola předepsaných dokladů u zhotovitele (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání
  • zajištění zapracování případných změn do projektové dokumentace podle skutečného provedení
 4. Předání stavby a kolaudace

  • provedení podrobné kontroly všech předávaných objektů a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění
  • dohled nad odstraňováním nedodělků a spolupráce s kontrolorem rozpočtu při uvolňování zádržného
  • kontrola předepsaných dokumentů nutných pro přejímku díla
  • vypracování zápisu z jednání o přejímce stavby
  • aktivní pomoc administrátorovi projektu, architektovi a generálnímu dodavateli při kolaudaci, předložení všech potřebných dokladů pro kolaudaci získaných při přejímce mezi zhotovitelem stavby a jejím investorem včetně zápisu z této přejímky
  • pomoc při konečném vyúčtování stavby
 5. Forma výstupů

  • zápisy z pravidelných kontrolních dnů stavby
  • kontrolní listy pro jednotlivé stavební práce
  • pravidelné měsíční zprávy pro investora včetně fotodokumentace průběhu výstavby
  • pravidelná publikace zápisů z kontrolních dnů, projektové dokumentace a fotodokumentace průběhu výstavby v klientské sekci WWW prezentace naší firmy tak, aby byla klientovi a jemu pověřeným osobám kdykoliv přístupná

Neváhejte nám poslat nezávaznou poptávku , Ozveme se vám obratem.