reinvest logo
cs en 
Služby

Výkon koordinátora bezpečnosti práce na stavbě

Naše společnost zajišťuje vlastními zaměstnanci s odpovídajícím osvědčením výkon koordinátora bezpečnosti práce na stavbě v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Poptejte proto naše služby, obratem se Vám ozveme.

Stavebník (investor) je povinen v případě, budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi mají tedy všichni zadavatelé staveb, na které bude vydáno pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby a kterou bude realizovat více než jeden zhotovitel. Dle stanoviska MPSV – Odbor bezpečnosti práce a pracovního prostředí se za věcně nesprávné považuje stanovisko, že zadání zakázky „generálnímu dodavateli“ stavby znamená z hlediska stavebníka (investora), že se jedná o stavbu prováděnou jedním zhotovitelem. Rozhodující je skutečný stav věci a tedy počet podnikatelských subjektů na stavbě se podílejících, ne forma smluvních vztahů mezi zadavatelem a zhotovitelem a mezi řetězcem dalších subdodavatelských vztahů při výstavbě tak, jak je v dnešní době převládající praxe.

Činnost koordinátora BOZP je nutná už v rámci přípravy stavby, zejména při zpracování části projektové dokumentace podle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., přílohy č. 1 – E. Zásady organizace výstavby – bod h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb.). Ve fázi realizace zajišťuje koordinátor činnosti stanovené § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.

 1. Při přípravě stavby

  • předání přehledu právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) a ke konkrétní stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout (se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví) a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci; přehled je možné zařadit do zpracovávaného Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán BOZP)
  • předání klientovi, projektantovi a zhotoviteli stavby (pokud již bude určen), popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou známy a které se dotýkají jejich činnosti
  • zpracování pro klienta v souladu s naplněním parametrů § 15, odst. l a 2 zákona č. 309/2006 Sb. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán BOZP) tak, aby plně vyhotovoval zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce
  • zpracování podnětů a doporučení na technická řešení a organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací uskutečňovaných současně nebo v návaznosti
  • odborné konzultace a doporučení týkající se zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadů délky času potřebného k provedení plánovaných prací nebo činností s ohledem na specifická opatření
  • zabezpečení, aby Plán BOZP obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známy
 2. Při realizaci stavby

  • ohlášení zahájení stavebních prací na Inspektorát bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu
  • informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
  • upozorňování zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadování nápravy, navrhování přiměřených opatření (i v Plánu BOZP)
  • podávání hlášení klientovi v případech, kdy zhotovitelem nebyla přes projednání a písemné upozornění neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy
  • koordinování spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi
  • na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
  • spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
  • sledování provádění prací na staveništi z hlediska dodržování požadavků Plánu BOZP
  • spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, s příslušnými odborovými organizacemi a s technickým dozorem stavebníka
  • účast na kontrolních prohlídkách stavby, k níž byl koordinátor (případně stavebník) přizván stavebním úřadem nebo autorizovaným inspektorem
  • návrh a organizace termínů kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP z pověření klienta (stavebníka) a zajištění účasti zhotovitele a osob jím pověřených odborným vedením realizace stavby k účasti na kontrolních dnech
  • provádění pravidelných kontrol na stavbě, ze kterých bude pořízen zápis o zjištěných nedostatcích v BOZP formou denního hlášení s vloženou fotodokumentací s četností dle rozsahu a složitosti stavby (formulář FM15 Hlášení z kontroly BOZP, PO a OŽP na)
  • upozornění zhotovitele na vážné nedostatky zápisem do stavebního deníku či jiného písemného dokumentu a zaznamenání údajů o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky odstraněny
  • zpracování pravidelných reportů na konci každého měsíce (FM15 Zpráva o stavu BOZP a ochrany ŽP za uplynulý měsíc (formulář bude přílohou smlouvy) a FM15 Měsíční statistika nehodovosti (formulář bude přílohou smlouvy)
 3. Výstupy během výkonu

  • přehled právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • informace o rizicích
  • plán BOZP
  • FM15 Hlášení z kontroly BOZP, PO a OŽP na stavbě (formulář bude přílohou smlouvy)
  • FM15 Zpráva o stavu BOZP a ochrany ŽP za uplynulý měsíc (formulář bude přílohou smlouvy)
  • FM15 Měsíční statistika nehodovosti (formulář bude přílohou smlouvy)

Neváhejte nám poslat nezávaznou poptávku , Ozveme se vám obratem.